Novice

Vodenje evidenc delovnega časa

Vodenje evidenc delovnega časa

Po novem

Ponedeljek, 12. junij 2023

Glede na obstoječo zakonodajo je že sedaj obvezno vodenje evidenc o delovnem času, vendar novela zakona predvideva podrobnejšo opredelitev postopka beleženja, ki bo v interesu tako delavca kot tudi delodajalca. Cilj novih sprememb je zagotoviti verodostojnost in zanesljivost evidenc ter varovati pravice delavcev. Delodajalci imajo že zdaj določene obveznosti pri beleženju delovnega časa, vendar lahko samostojni HRM modul, kot ga ponuja Kabi CRM, olajša in poenostavi ta postopek. Kabi HRM sistem omogoča kombinacijo samostojnega HRM modula z drugimi moduli, vključno s CRM modulom, kar omogoča celovito upravljanje kadrovskih evidenc. Poleg tega je na voljo tudi brezplačna testna uporaba sistema.

Prednosti vodenja evidenc delovnega časa za lastnike gospodarskih družb

Vodenje evidenc delovnega časa prinaša številne prednosti za lastnike podjetij. Med najpomembnejšimi prednostmi je zagotavljanje točnega in pravičnega plačevanja za opravljeno delo zaposlenih. S pomočjo natančno vodenih evidenc je mogoče natančno izračunati delovne ure, prisotnost ter morebitne nadure ali prekoračitve delovnega časa. To omogoča, da se zaposlenim izplača plačilo v skladu z njihovim dejanskim delom in prisotnostjo.

  • Poleg tega vodenje evidenc delovnega časa omogoča lastnikom podjetij pravično nagrajevanje in napredovanje zaposlenih. S sistematičnim beleženjem delovnega časa je mogoče oceniti produktivnost, doslednost in učinkovitost zaposlenih. Na podlagi teh podatkov lahko lastniki podjetij prepoznajo zaposlene, ki se izkazujejo s svojim delom, ter jim omogočijo ustrezno nagrajevanje ali napredovanje. S tem se spodbuja motivacija in zadovoljstvo zaposlenih, kar lahko pozitivno vpliva na uspešnost podjetja.
  • Prav tako vodenje evidenc delovnega časa omogoča lastnikom podjetij učinkovito upravljanje in organizacijo dela. S sistemom, ki omogoča enostavno sledenje delovnemu času, je mogoče bolje načrtovati urnike, razporejati naloge ter zagotavljati optimalno izrabo delovne sile. To pripomore k večji učinkovitosti in produktivnosti podjetja, saj se zmanjšujejo izgube časa, nepotrebna preobremenjenost ali pomanjkanje zaposlenih na ključnih delovnih mestih.
  • Poleg tega, vodenje evidenc delovnega časa omogoča lastnikom podjetij tudi sledenje skladnosti z delovnopravno zakonodajo. Z natančnimi evidencami je mogoče preverjati, ali se upoštevajo predpisi in pravice zaposlenih v zvezi z delovnim časom, odmori ter počitki. S tem se zmanjšuje tveganje za morebitne pravne spore ali kršitve, kar zagotavlja pravno varnost in zaupanje zaposlenih v podjetje.

V celoti gledano, vodenje evidenc delovnega časa lastnikom podjetij omogoča boljše upravljanje kadrovskih virov, pravično plačevanje za opravljeno delo ter možnost pravičnega nagrajevanja in napredovanja zaposlenih. S tem se izboljšuje učinkov

Pomembno je poudariti, da spremembe zakona ne omejujejo fleksibilnosti dela. Beleženje delovnega časa je namenjeno pravilni izrabi delovnega časa in varstvu delavcev, hkrati pa omogoča delodajalcem boljši pregled in spremljanje opravljenega dela. Pri delavcih, ki delo opravljajo na domu, je še posebej poudarjena fleksibilnost glede organizacije delovnega časa. Evidenca delovnega časa pa ima tudi pomembno vlogo kot dokazno sredstvo in lahko služi kot listina pri nadzoru izvajanja delovnopravne zakonodaje ter pri uveljavljanju pravic delavcev.

Nova zakonodaja ne posega v fleksibilnost organizacije dela in delovnega časa pri posameznem delodajalcu. Vsak delodajalec ima možnost prosto razporejati delo in delovni čas svojih zaposlenih v skladu z zakonskimi možnostmi.

Vodenje evidenc delovnega časa je ključno za pravilno izrabo delovnega časa, zagotavljanje delovnopravnih pravic ter varnosti in zdravja pri delu. Zato je pomembno, da delodajalci uporabljajo Kabi HRM sistem za lažje vodenje evidenc delovnega časa predstavlja pomembno orodje za delodajalce. S kombinacijo samostojnega HRM modula in drugih modulov, kot je na primer CRM modul, omogoča celovito upravljanje kadrovskih evidenc. Delodajalci lahko s tem sistemom enostavno in učinkovito beležijo in sledijo delovnemu času ter opravljenemu delu zaposlenih.

Ena izmed prednosti uporabe Kabi HRM sistema je možnost brezplačne testne uporabe, kar omogoča delodajalcem, da se seznanijo z njegovimi funkcionalnostmi in ugotovijo, kako lahko sistem izboljša njihovo vodenje evidenc delovnega časa. Sistem prinaša tudi večjo pravno varnost delavcev, saj omogoča natančno beleženje delovnega časa in zagotavlja verodostojnost evidence.

Poleg tega, da Kabi HRM sistem olajša vodenje evidenc delovnega časa, omogoča tudi integracijo z drugimi moduli, ki jih ponuja Kabi CRM. To pomeni, da lahko delodajalci kombinirajo različne module in prilagodijo sistem svojim potrebam glede upravljanja kadrovskih evidenc in strank. Ta prilagodljivost omogoča učinkovito upravljanje poslovnih procesov in boljše zadovoljstvo zaposlenih.

Zaključek

V zaključku je treba poudariti, da je vodenje evidenc delovnega časa ključno za spoštovanje delovnopravne zakonodaje, zagotavljanje pravic delavcev ter varnosti in zdravja pri delu. Uporaba Kabi HRM sistema omogoča enostavno izpolnjevanje teh obveznosti ter učinkovito upravljanje kadrovskih evidenc. Delodajalci lahko prosto razporejajo delo in delovni čas ter s pomočjo sistema ohranjajo prilagodljivost pri organizaciji dela. Zato je Kabi HRM sistem nepogrešljivo orodje za vsakega odgovornega delodajalca.